Az 1905-ös oroszországi forradalomról, III. rész
Muzsikról, obscsináról, egyebekről


Az obscsina lassú ütemtelen felbomlásáról és a kapitalizálódás gazdasági-ideológiai, egyszóval kommunista értelembe vett társadalomtörténeti, történelmi materialista értelmezési vetületére visszatértünk. Elvtársaink a Barikád Kollektíva által írottakra támaszkodva, az általuk rögzítetteket alapvetően felhasználva. Anton Pannekoek A világforradalom fejlődése a kommunizmus taktikája Herman Gorter Nyílt levél Lenin elvtárshoz kiadvány bevezetésében részletesen kifejtik az obscsina lényegét és annak „ütemtelen bomlási folyamatát”. A lényegre szorítkozva, mégis megismételve sok mindent, de a Barikád Kollektívánál aprólékosabban analizáljuk a témát.

 
„A parasztság lassan (roppant lassan) megszabadult a földesuraktól való személyi függéstől, és megszabadult az addig általa művelt föld tetemes részétől is. A muzsik a szabadság mellé kötelezettségként kapott fél évszázadon át fizetendő megváltást, ami az egyébként is súlyos adóterhekkel együtt elviselhetetlenné tette a helyzetét. Ez a születőben lévő új társadalom számára valóságos ajándék volt: egyrészt kikényszerítette a paraszttól, hogy az terményének legnagyobb részét áruba bocsássa. A parasztok által eladott gabona külföldre vándorolt, ahonnan cserébe munkagépek, gyári felszerelések érkeztek. A faluban megjelent az uzsoráskodó kulák és a gabonakereskedő alakja, akiknek szerepét a paraszt kizsigerelésében ki kell hangsúlyoznunk. A parasztok tönkremenetelén át vezetett az út annak az osztálynak a létrehozásához, amelynek kizsákmányolása szárba szökkenti a tőkét: a parasztságot bérmunkásokká kellett változtatni. De mit is élt át az a muzsik, aki bérmunkássá változott lassacskán a társadalmi folyamatok által, és aki szántás, vetés, aratás stb. helyett immáron a termelőeszközétől elszakítva izzó kohóban volt kénytelen bérmunkásként munkaerejét eladni. Az obscsina neki az állandóságot jelentette, ez volt konzervatív múltjának ontológiai alapja. Az 1861-es jobbágyfelszabadítás elkezdte elszakítani személyes függésének egyik fő okától, földesurától, de még csak kezdte miközben elvesztette lassan azt a közösséget, földet, termelőeszközét, ami számára a világmindenséget jelentette.” A reform a parasztok hatalmas arányú megrablását jelentette, írja egy marxista elemző, majd így folytatja: A földesurak magukhoz ragadták a földek kétharmadát, s csak egyharmadát hagyták meg a parasztok használatában. A legtermékenyebb földeket, s számos esetben a parasztok használatában levő legelőket, itatókat, földekhez vezető utakat stb. kihasították a földesurak. A kihasított területek a földesurak kezében a parasztság leigázásának eszközévé váltak, mert a parasztok kénytelenek voltak ezeket a földeket a legsúlyosabb feltételek mellett bérbe venni a földesuraktól. A törvény, amely ki mondta a parasztok személyes szabadságát, ideiglenesen érvényben hagyta a robotot és a dézsmát. A paraszt a megnyirbált osztásföldért köteles volt ezeket a szolgáltatásokat teljesíteni a földesúr számára, mindaddig, amíg a földet meg nem váltotta. A megváltás összegét túlságosan magasra becsült földárak alapján állapították meg, s mintegy kétmilliárd rubelre rúgott. Lenin az 1861-es parasztreform jellemzése során a következőket írta: „Ez az első tömeges erőszak a parasztsággal szemben a születőben levő mezőgazdasági kapitalizmus érdekében. Ez a földesúri «földtisztítás» a kapitalizmus számára.”


A mir vagy obscsina „nem az uraság, hanem a szerető apa, aki egyaránt jóságos minden fiához”. Ebben az álságos, hamis tudatban élt a muzsik évszázadokon keresztül. „A mir döntött, az isten rendelése” – járta a mondás. Az obscsina volt az orosz társadalom alapsejtje, működésének kulcsa, ahogyan a helyi földművelő közösségek voltak minden keleti despotizmus meghatározó struktúrái. Az obscsina definiálta a muzsikot, az obscsina definiálta a cárt. A paraszt az obscsinában sohasem válhatott önállóvá – a szuverén egyén nem jöhetett létre, a szociális differenciációt és a magángazdaságot az obscsina egész rendje elnyomta, mint vele összeférhetetlent. Az obscsina szemben állt az árutermeléssel, mint őt felbomlasztó folyamattal. Az obscsinák azonban tisztán önigazgató egységekként sohasem alkothattak volna társadalmat. Szükség volt egy felsőbb tekintélyre, amely a befelé forduló közösségeket erőszakkal egyesíti. Ezért a cári hatalom nem antagonisztikus ellentéte volt a földközösségnek, hanem annak dialektikus kiegészítése, tőle elválaszthatatlan ellenpólusa. A cár volt a helyi obscsinák alkotta összorosz obscsina sztárosztájaa patriarcha, amely a szétforgácsolt közösségeket végül mégiscsak társadalommá egyesíti. Ezzel magyarázhatjuk, hogy az orosz szegény parasztság hagyományosan nem kérdőjelezte meg a cárság intézményét, és felkelései rendszerint a helyi földesurak vagy az állami adminisztráció helyi képviselői ellen irányultak. „Az orosz nép óriási részét kitevő parasztságot még mindig áthatja az ideális cár – a saját fantáziájának szüleménye – iránt odaadás, és az egész még mindig azt hiszi, hogy közel az óra, amikor elűzi a földesurakat az országból és földjeiket szétosztja hűséges parasztjai között” – jegyezte fel egy „narodnyik barátunk”.


Oroszországban a tőkés modernizálás érdekében a földet el kellett venni a parasztság nagy részétől. Ez annál is inkább így volt, merthogy a falu egyre nehezebben bírta a rárakott terheket. „A földművelő nyomorúsága máris megfertőzte a földet, és az terméketlenné válik. A jó terméseket ellensúlyozzák az éhínségek. A legutóbbi tíz év átlaga nemcsak stagnáló, hanem visszaeső mezőgazdasági termelést mutatott” – írta Marx 1881-ben. A parasztság kisajátításának folyamata szabadította el azokat a tektonikus erőket a társadalom mélyén, amelyek a XX. század elején bekövetkező óriási földrengésekhez vezettek. Egyrészt a létében fenyegetett obscsina-parasztságot szembefordította nem csak a cári abszolutizmussal, hanem a kapitalizmussal is, másrészt a gyárakba kényszerített tegnapi parasztokból létrehozott egy militáns munkásosztályt. Az uralkodó osztály részéről a nemesség konzervatív elemei berzenkedtek leginkább (olvassunk csak Goncsarovot, Turgenyevet), a gabona áramlott külföldre, Péterváron, Moszkvában, Odesszában, Bakuban gyárak épültek. Míg 1887-ig délen mindössze két kohászati üzem volt, 1899-ben már 17-re emelkedett a számuk, 29 működő és 12 épülő nagyolvasztót tartottak számon. Tizenhárom év alatt (1887 és 1899 között) Oroszországban a vasgyártás az ötszörösére növekedett. Az 1866-1875-ös években egy éve alatt átlagosan 1520 kilométerrel növekedett a vasútvonalak hossza, a XIX század utolsó nyolc évében pedig évente 2740 kilométer főútvonalon indult meg a közlekedés.


Azonban kiderült, hogy a tőke diadalútja előtt áll még egy akadály, olyan akadály, amelynek jelentősége csakhamar világos lesz mind a cár támogatói, mind ellenségei számára. Mielőtt erre kitérnénk, idekívánkozik egy Marx idézet: „A pénzbirtokosnak tehát ahhoz, hogy pénzét tőkévé változtathassa, az árupiacon készen kell találnia a szabad munkást, aki szabad abban a kettős értelemben, hogy szabad személyként rendelkezik munkaerejével, mint a maga árujával, s hogy, másrészt, nincs más eladható áruja, mentes és szabad minden dologtól, amely munkaereje realizálásához szükséges.” Oroszországban emberemlékezet óta az volt a szokás, hogy az egy településen lakó földművesek ügyeiket közösen intézték. A házak és a háztáji rendszerint az egyes családok tulajdonában volt, míg a szántóföldeket a parasztok rendszeresen felosztották egymás között, az erdőt, a legelőt pedig mindenki használta. A közösség ügyelt arra, hogy tagjai között ne keletkezzenek jelentős vagyoni különbségek, és főként mindenki számára biztosította a megélhetéshez szükséges minimumot, támogatást nyújtott az árváknak, özvegyeknek és munkaképteleneknek, megakadályozva ezek pauperizációját. A közös földhasználat útját állta a „vállalkozó szellemű” nyomulós paraszt „gazdasági felemelkedésének”, s megteremtette a „szegénységben és nélkülözésben való egyenlőséget”. A jobbágytartó földesúrnak sem sikeres vetélytárs kellett, hanem a régi állapotok konzerválására, miközben az ő társadalmi létét is elkezdte felbomlasztani a lassú kapitalizálódás. A robotért az egész faluközösség volt felelős: ha valaki saját gazdaságára fordította erejét, helyette a szomszédjának kellett robotolnia. Az obscsina az állam számára kényelmes volt, az adókat és a különböző kötelezettségeket a faluközösségre vette ki, az pedig elosztotta a családok között. A megszökött jobbágy adóját is a faluközösségnek kellett megfizetnie, így azután a muzsikok minden hatóságnál jobban ellenőrizték egymást. Ezt a falusi közösséget, földközösséget az irodalomban általában obscsinaként vagy mirként emlegetik. Az obscsina-parasztság tömegesen csak akkor fordulhatott szembe a despotával, ha azt érezte, hogy a cár a létét jelentő társadalmi struktúra elpusztítására tör. Ez a paraszti tömegekből kiinduló lázadás azonban csak akkor válhat valóban forradalommá, ha magában a megvédeni akart közösségi struktúrában is mélyreható változásokat hoz létre: amint feljebb írtuk, az obscsina és a cári despotizmus csak együttesen alkot egészet, egymástól nem választhatók szét. A forradalomnak az obscsinát, mint obscsinát meg kell, hogy szüntesse, de magából az obscsinából mint a közösség elemi formájából kiindulva, azt támpontként felhasználva lendülhetett volna előre gondolták még az egyes kommunisták is. Ez szerves fejlődést jelenthetett volna (Marxék is egy időben ezt feltételezték, de nem jelentett és mindez idővel számukra is kiderült) a kommunizmus felé, amely csak a társadalom más szféráival, mindenekelőtt a proletariátussal való kölcsönhatásban valósulhat meg, és egy nemzetközi, Nyugat-Európát is magával ragadó forradalmi hullám keretében. Későbbiekben azonban világossá vált, hogy az iparosodás üteme, maga a társadalomfejlődés lassú sajátosan kapitalizálódó vonala felülírta ezt a lehetőséget, amit ők maguk is megállapítottak. (Erről lásd e tárgyú levelezéseiket az oroszországi mozgalmárokkal.)


Az oroszországi falu történelmi ellentmondása – a parasztság és a földbirtokos arisztokrácia szembenállása – mellett a „jobbágyfelszabadítás” után fellépett még egy ellentmondás, ami valójában nem volt új, de egyre fenyegetőbb méreteket öltött. A már említett uzsorás kulák és a gabonakereskedő a tőke özönvíz előtti formáinak képviselőiként bukkantak fel az oroszországi faluban. Minthogy a termelő még nem volt elválasztva termelési feltételeitől – nevezetesen a földtől –, a tőkének ezek a primitív formái (a cári kancsukákkal a hátuk mögött) indították meg a falusi élet kapitalizálását. Hogy az uzsora szerepét és korlátait a tőke szempontjából világosan láthassuk, idézzük ismét Marxot: „Az uzsora – csakúgy, mint a kereskedelem – egy adott termelési módot zsákmányol ki. Nem hozza létre, hanem külsődlegesen viszonyul hozzá. Az uzsora megpróbálja azt közvetlenül fenntartani, hogy folyvást újból kizsákmányolja; konzervatív, és csak még nyomorúságosabbá teszi ezt a termelési módot.” „Az uzsora csak annyiban játssza a hathatós emelő szerepét az ipari tőke előfeltételeinek kifejlesztésében, amennyiben a következő kettős szerepet játssza: először is, független pénzvagyont teremt a kereskedőé mellett, és másodszor, kisajátítja a munka feltételeit, azaz tönkreteszi a régi munkafeltételek tulajdonosait.”Az uzsora önmagában nem tudott szilárd bázist teremteni a tőke számára, nem tudta likvidálni a régi termelési mód hagyományait.


A korabeli oroszországi társadalomban nem juthatott teljes uralomra sem az áru, sem a pénz, sem a tőke, mert nem fejlődött ki a szuverén egyén. Az Oroszországhoz hasonló archaikus társadalmak tagjaira maga a nyugat-európai emberkép nem alkalmazható. Fentebb már irtunk róla, hogyan is festett a polgári demokrácia képe az első földindulás idején. A szabadságjogokkal rendelkező autonóm egyén születése egy sok évszázados folyamat eredménye volt Nyugat-Európában, amely gazdaságtörténeti nézőpontból az egyszerű árutermelés kifejlődésének folyamata volt (paraszti árutermelő magángazdaság, kézműipar, helyi és távolsági kereskedelem). Erről az alapzatról, amely már magába foglalja a magántulajdon szentségét és az emberi viszonyok eldologiasodását (áru-fetisizmus), az általánossá vált egyszerű árutermelésből indulhatott meg a tőke szerves kifejlődése Nyugat-Európában. Olyan társadalmakban, ahol ezek az előfeltételek hiányoztak, a tőke sohasem belső fejlődés eredményeként, hanem külső kényszer hatására jelent meg. Az általános gazdasági-politikai feltételektől függően vagy imperialista gyarmati tőkeként (India, Afrika stb.) létezett, vagy az erőszakos belső modernizáció igénye melegházilag hívta életre szigetszerűen az archaikus társadalom tengerében (Oroszország). A korabeli Kínában vagy Mexikóban a két fejlődésmenet hibridjét láthatjuk.
Itt falusi földközösségi termelési módjával, szokásaival él (a termelés a falu vagy család közösségében történik, alap a közösségi obscsina, a földtől, termelési eszközétől nincs elszakítva), ott a bérmunkás léte, a muzsiknak itt a pópa, mező, erdő, tavak, Ilka tehén, a föld, a varázsmese, az archaikus világkép, a maga egész muzsik társadalmával és annak elnyomóival. A bérmunkás tulajdonnélküli (termelőeszköz nélküli) kizsákmányolt, számára ott a gyár vagy üzem, a munkahelyi rotáció, a szakszervezet, szervezettebb esetben az internacionalista mozgalom. A muzsik beleszületett, készen kapta társadalmi valóságát, a bérmunkásnak magának kell megszerveznie életét, ő pusztán individuum (amennyiben osztálytudatosan nem kezdi magát társaival együtt önnön magát osztállyá szervezni, de ez már proletárként más minőséget és lehetőséget hordozz magában, mint pusztán bérmunkás léte). A muzsik a termelés közösségében egzisztál, a „produktivitás alacsonyabb fokán”, természetközeliségben él. A közösségi föld formájában a muzsik úgy viszonylik munkájának objektív feltételeihez, mint saját és a közösségének tulajdonához. „Úgy viszonyul a többiekhez, mint társtulajdonosokhoz, mint akik éppannyira megtestesülései a közösségi tulajdonnak” - írjuk Marx után szabadon. A bérmunkás munkaerejének eladásából tartja fenn magát, a munkás nem tartozik sem egy tulajdonoshoz, sem a földhöz, hanem szabad bérmunkás, aki szabadon adja el munkaerejét annak a tőkésnek, aki megveszi munkaerejét a munkaerőpiacon. A munka nemcsak árukat termel, önmagát és a munkást is, mint árut termeli... a munkásnak a maga termékében való külsővé-idegenné válása nemcsak azzal a jelentőséggel bír, hogy munkája tárggyá, külső egzisztenciává válik számára, hanem hogy rajta kívül, tőle függetlenül egzisztál és vele szemben önálló hatalommá válik, hogy az élet, amelyet a tárgynak a kölcsönzött, ellenségesen és idegenül lép vele szemben. .És így tovább…


Az átalakulás zajlott, a muzsik sem maradt tétlen, hozzá is eljutottak a hírek, anarchista, trudovik, eszer , mensevik, bolsevikok agitátorok is telekürtölték a "varázsmesék" álmos falvait. A vészharangok megkondultak, lefoglaltak kisajátítottak földet, gabonát, tehenet, vodkát, égtek az adósság nyilvántartó papírok, lerombolták a földes úri lakot. Terjedt vihar Grúzia, Lettország, Lengyelország felé. Csak 1905 első felében Szaratov kormányzóságban 93 uradalom lángolt – „Bakunyin nevetett...” A muzsikok megmozdulásai ösztönszerűek voltak, de ebbe az ösztönszerűségbe némi tudatosság is keveredett. Érett az agitáció gyümölcse, meg a föld autonóm obscsinabeli kisajátításának, ősi álmának felszínre törése. Parasztbizottságok alakultak, amelyek lefoglalták uraik földjeit és felosztották egymás között. Itt le is ragadtak és utaljunk csak vissza a muzsik földéhségére, ha azt sajátjának tudhatta, akkor megnyugodott. Azt hihette, ennyi elég. 1905 tavaszán Viharmadár le-lecsapott Grúzia, Oszétia szegényparasztok lakta területeire is. Élelmiszerhiány volt hát elvesszük attól, aki tőlünk elvette, rögtön megjegyezzük a muzsiknak nem volt elég földje arra, hogy eltartsa magát és az uraságát is, hiszen nem volt elégséges erdő és legelő sem, ami pedig volt azt földesurak birtokolták mindazt akárcsak a népmesékben. Tél végén, tavasz elején elfogyott a kenyérgabonájuk, nem volt tűzifájuk, takarmányhiány miatt nem tudták etetni az állatokat. A megelőző aszályos vagy a túl sok eső miatt rossz termésük szinte az éhínség szélére jutottak. „Gazdasági helyzetüket rontotta, hangulatukat befolyásolta, ha a régi birtokos emelni akarta a bérleti díjakat, eladta földjét, és az új tulajdonos nem adott munkalehetőséget a környező falvak lakosságának.” Az oroszországi falvak millióit nyomasztotta a feudális maradványként értékelhető ledolgozási rendszer, a kedvezőtlen földbérleti feltételek, továbbá a bürokratikus funkciókkal felruházott archaikus obscsina. A parasztság képtelen volt lépést tartani a piacgazdaság követelményeivel. Ugyanakkor a nem agrárszféra lassú fejlődése nem tette lehetővé a falvakban munka nélkül tengődő, megélhetési gondokkal küzdő tízmilliók eláramlását a mezőgazdaságból, Bár szembetűnő volt differenciálódási folyamat – izmosodott a falusi burzsoázia, vékonyult a középparaszti réteg – a parasztság felbomlás már csak azért is torzó maradt, mert a szegény és kisparasztok tízmillióit kötötte az osztásföld, amely azonban kevésnek bizonyult említi újdonsülten egy firkász. A muzsikok forradalmi korszakbeli magatartásra nem párosult semmiféle előrevivő forradalmi programmal-gyakorlattal, bár idővel egyre gyakrabban érkeztek szocdem, eszer, anarchista mozgalmárok közéjük, akik által radikálisabb / ál-radikálisabb jelszavak, transzparensek („le a földesurakkal, le az önkényuralommal”) repdestek ide-oda.


De vajmi kevés a külső behatás ereje, ha amellett alapzatként közvetlen valósága nem forradalmasítja. A muzsiknak azonban föld kellett s mezőgazdasági munka, és az Oroszországi gazdasági-politikai viszonyok valóban roppant lassan forgatták csak fel életét, miközben a forradalom beköszöntött. Elsődlegesen gazdasági követeléseik voltak, amik abból álltak miszerint: követeljük a földterület megnövelését, adók csökkenését, legelő, erdő használat növelését akarjuk, a napszámbér és a mezőgazdasági munkabér emelését. Ezek szociális célok és hol maradt a fennálló szétverése, a sohasem látott akarása? Mert a szegényparaszt nem akart kapitalizmust, igaz nem ismerte, pontosabban kezdte megismerni, de nem kért belőle. A kommunizmust, az igaz vágyak teljesülésének univerzumát-sem ismerte, de dalaikon, meséiken keresztül, öntudatlanabb, de költőibb, fantáziadúsabb formában, mint egy eszer mozgalmi brosúra, kifejeződött a hatalomnélküliség világa, sőt az osztályok nélküli világ óhajának vágya. Olvassunk Bazsovot, népmeséket… Eközben nyomultak az eszerek és radikálisaik a Maximalisták, akik a földtulajdon megszüntetését annak közösségi tulajdonba vételéért harcoltak, szocializálni akartak, a termelőeszközök társadalmasításáért harcoltak. Elméletileg kimondták- a gyakorlatban azonban mindabból semmi nem lett. Mindezt az általuk átszervezett obscsina talajára álmodták - álmodott a nyomor….(Erre még később visszatérünk) A városból falura érkező munkások agitálták megalakult az Összoroszországi Parasztszövetség demokratikus szervezte benne liberálisok, szocdemek, akik az alkotmányozó nemzetgyűlésért szálltak síkra. Egyenlő arányban akartak földet osztani, blablabla… 1905 második felére területileg kiterebélyesedett a muzsikok felkelése, de nem mélyült el, városi munkássága és a falu népe nem volt egy nevezőn, ennek oka éppen a kapitalista viszonyok elmaradottságában rejlett, erről már ejtettünk szót, a bérmunkás azért harcolt, amiért a muzsik nem harcolt, osztályérdekeik eltérő jellege atomizálta őket (a kizsákmányolásuk mértéke gigantikus, de az eltérő szocializációkról és osztálytudatformákról imént ejtettünk szót).


A gyenge és reformista munkásmozgalom ezt a problémát nem tudta feloldani és nem volt képes centralizálni a kizsákmányoltak összerejét, hiszen sem létszámában nem volt erős, és sem szervezetileg nem volt egységes és más osztályszempontok alapján működtek. A muzsik rombolt és robotolt, időben és térben nem nőtt össze lázongásának ereje, egységes mozgalommá. Konkrét terve, elképzelése az obscsina megtartásán kívül nem igen volt. Jó lenne egyszer pontosan megvilágítani a” falu népének „osztálytagozódását, hiszen mást akart a mezőgazdasági bérmunkás, aki sztrájkolt, ha kellett a nagybirtokos ellen, mást a szegényparaszt, aki földet akart, s ott volt a csörtető zsírosabb paraszt, aki maga is kizsákmányolta a csóró muzsikot, s aki még többet és még annál is többet akart, mindemellett ott duzzadt növekedett lassanként a bérmunkásság a városban. S mit akartak a munkásosztály reformista pártjai? A mensevikek valamennyi nagybirtok kisajátítását követelték, a helyi zemsztvóknak adva az irányítást, akik osszanak földet. A bolsevikok célja a föld nacionalizálása volt, vagyis a sikeres forradalom esetén a hatalomra jutó kormány a földet a forradalmi parasztbizottságok (állami) fennhatósága mellett közvetlenül birtokba veheti a muzsik. Ugyanakkor falun nem rendelkeztek számottevő táborral így terveik vágyálmok maradtak. A parasztságot mindannyian támogatták a földesúrral szemben, a bolsevikok a kapitalizálódó nagybirtokot munkás-paraszt kézbe óhajtották adni, és a polgári demokratikus forradalmat a szocialista forradalom irányába mozdítani, de minderről már elmondtuk véleményünket minimál- s maximálprogramjuk bírálatának keretében. Most éppen a minimálprogramjuk érdekében csörtettek…


Blamázsok, szokványos formulák: Ha pedig a földesurak nem adják át a földet, a parasztoknak,ez utóbbiaknak erővel kell elvenniük tőlük”. Földfoglalások is történtek (ehhez nem kellett a felettes én, szocdem hangja), birtokba akarták venni, azt, amiből éltek. Pecska falu népe például felosztotta szántót, de nem törekedtek még a föld kollektív kisajátítására sem, ami önmagában mindig csak egy lépés a korábbi állapotok meghaladására nem több. Az oroszországi szegényparaszti társadalom obscsina világ és a még fejletlen bérmunka világa nem fonódott össze, (avagy nagyon is sajátosan éppen Lenin írja egyik cikkében az alábbiakat: „a proletariátusban (munkásosztályról van szó ezen idézetben végig, és nem proletariátusról, viszont így pontos, de ilyet Lenintől ne várjunk) nem fejlődnek ki azok a pszichológiai és egyéb előfeltételei, amelyek „tiszta proletariátusban a kollektív munka folyamatában kialakulnak. Proletárjaink gazdasága afféle korcs formákat ölt. A gyárban dolgozó takács béres fogad a maga földecskéjének megművelésére. Ugyanezen a földecskén dolgozik a felesége (ha nem dolgozik gyárban) dolgoznak gyerekei, öregek, rokkantak és ő maga is ott fog dolgozni, ha majd megöregszik, vagy pedig kidobják a gyárból”. Ez a teljesen árulkodó leírás arról értesít, hogy a bérmunkás egyszersmind muzsik léttől is függött, sőt bérest fogad fel, és nincs elválasztva termelőeszközétől, miközben mégis. Micsoda idők, micsoda köztes állapotok. A XX század elejére Oroszország európai részén a földek háromnegyede még mindig obscsina-használatban van – említjük egy történeti leírás alapján, mint már céloztunk rá, eme közösség fölbomlasztására tett kísérlet megindult ugyan a jobbágyfelszabadítástól a sztolipini reformokig, azonban meglehetősen lassú ütemben zajlott. A sztolipini agrárreform (1906-1907) biztosítatta ugyan a parasztoknak azt a jogot, hogy kilépjenek a az obscsinából(természetesen nem a muzsik életének jobbá tétele lebeget a kormány előtt hanem a kapitalista modernizáció felgyorsítása), és ezzel együtt kikérjék a rájuk eső földet. Aki élt ezzel a lehetőséggel, annak egy össze¬függő tagban kellett kiadni a földjét. A muzsik ezután a terület közepére telepedett, majd elkezdett azon egyénileg gazdálkodni. A sztolipini agrárreform következménye a parasztság még erőteljesebb differenciálódása lett. A obscsinából ugyanis a zsírosparasztok szűk rétege vált ki. A többieknek, a csóró muzsikoknak túl kevés föld maradt, és immár újraosztásban sem reménykedhettek; csak a reménytelen agrárbérmunkássors várt rájuk a jövőben. Gyűlölték a gazdagparasztokat, a kulákokat, mert azok úgymond megszegték az obscsina isteni eredetű rendjét.


Bónuszként még annyit, az oroszországi munkásosztály militanciája sok szempontból eltért a nyugat-európaitól (hiszen előbb ábrázoltuk rögös történelmi útját), és mind szervezetére, mint tudatformáira rányomta bélyegét az a tény, hogy az itteni munkásosztály egy patriarchális közösségi struktúrából, az obscsinából szakadt ki. Innen erednek az oroszországi munkásmozgalom sokak által hangsúlyozott archaikus-kollektivista-romboló tendenciái, valamint az anarchisztikus és az autoriter elemek különösnek látszó együttélése az osztályharc által létrehozott szervezetekben. Utolsó, 1905-öt záró előadásunkban ezt a témát is érintve repülünk előre barátunkkal, a viharmadárral. És most igyunk csak egy-két pohárkával…. Vodka, gombás pirozsok, finom ukrán sör… hozd a fűzfaillatú balalajkát, Mányka manóval, az erdő jó szellemével ropjunk a táncot… a Carmagnole itteni megfelelőjét….